WOMEN
WOMEN

Waikiki Dark Blue
Waikiki Dark Blue
Regular price USD 269.95
Laura Dark Blue
Laura Dark Blue
Regular price USD 249.95
Vancouver Grey/Blue
Vancouver Grey/Blue
Regular price USD 239.95
Komodo Grey/Blue
Komodo Grey/Blue
Regular price USD 219.95
Vancouver Black/Blue
Vancouver Black/Blue
Regular price USD 239.95
Tina II Dark Blue
Tina II Dark Blue
Regular price USD 239.95
Electra Light Blue
Electra Light Blue
Regular price USD 239.95
Bliss STX Grey/Blue
Bliss STX Grey/Blue
Regular price USD 259.95
Waikiki Deep Sea
Waikiki Deep Sea
Sale price Regular price USD 188.99 – 29%

Recommended care products for your Joya shoes

Natural Leather Care
Natural Leather Care
Regular price USD 20.95
Ecological Shoe Sponge
Ecological Shoe Sponge
Regular price USD 2.35
Foot & Shoe Deo
Foot & Shoe Deo
Regular price USD 24.95
Leather & Textile Cleaner
Leather & Textile Cleaner
Regular price USD 20.95